top of page
Digital Contract

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Royolz, gevestigd te Helmond, hierna te noemen Gedenk in stijl VOF.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 68967152.

 • Algemene bepalingen

 • Offertes & overeenkomsten

 • Prijzen, betalingen & incassokosten

 • Leveringen & levertijden

 • Transport & risico

 • Niet toerekenbare tekortkoming

 • Aansprakelijkheid

 • Reclames

 • Eigendomsvoorbehoud

 • Rechten van intellectuele eigendom

 • Toepasselijk recht en geschillen

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

1.2 Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

 

1.3 Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige

bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die onze bedoeling en het door ons nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 1. OFFERTES & OVEREENKOMSTEN

 

2.1 Alle gevraagde en aangeboden offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding bevatten, dan wel uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald door ons.

 

2.2 Voor de in de aanbieding opgegeven afmetingen gelden de gebruikelijke toleranties. Door ons of vanwege ons verstrekte informatie en documentatie zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is  vermeld. Het uit dien hoofde gestelde geldt mits dien nimmer als een garantie.

 

2.3 Een door ons uit te voeren order geldt niet eerder als aanvaard door ons nadat wij een schriftelijke bevestiging van de order hebben verzonden aan de wederpartij. Pas dan komt er tussen ons en de wederpartij een overeenkomst tot stand. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

2.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de overeenkomst tussenpartijen beschouwd, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

2.5 Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

 

2.6 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder)te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

 

2.7 Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten in verband met eventuele productiecalamiteiten, bij onze toeleveranciers voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

 

2.8 Ter zake van het in de artikelen 2.1 tot en met 2.7 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

 1. PRIJZEN, BETALING EN INCASSOKOSTEN

3.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

3.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen: • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van  inkoopprijzen valutakoersen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; • gebaseerd op levering af ons bedrijf, een van onze magazijnen of andere opslagplaats; • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen heffingen en rechten; • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en verzekering;

 

3.3 Betaling dient netto contant bij (af)levering te geschieden, of indien dit schriftelijk overeen gekomen is middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. Afwijkingen hiervan dienen uitsluitend schriftelijk door ons te zijn bevestigd. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

 

3.4 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd.

 

3.5 Indien de wederpartij ingebreke is of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten (waaronder advocaat-en deurwaarderskosten) ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

 

3.6 Betaling geschiedt steeds zonder recht op opschorting en/of verrekening, tenzij de tegen vordering waarmee de wederpartij wil verrekening schriftelijk door ons is erkend. Alle betalingen worden steeds bestemd voor betaling van verschuldigde rente, incassokosten en daarna voor de oudste openstaande facturen.

 1. LEVERINGEN & LEVERTIJDEN

 

4.1 Tenzij anders  en schriftelijk is overeengekomen, geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat goederen ons bedrijf/magazijn verlaten, gaat het risico van de goederen op de wederpartij over. Beneden een bepaalde minimum ordergrootte kunnen separaat administratiekosten en/of vrachttoeslagen inrekening worden gebracht.

 

4.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uitte voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

4.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij dit ons per emial of telefoon te vermelden, bij gebreke waarvan reclames dien aangaande niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.

4.4 De levertijden gelden steeds bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding zijn voor de wederpartij tot ontbinding van de overeenkomst of tot vergoeding van enige schade ontstaan door de overschrijding. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en als nog een redelijke termijn te stellen waarbinnen moet worden geleverd. Indien wij ook die termijn overschrijden, is de wederpartij enkel gerechtigd schadevergoeding te vorderen welke maximaal gelijk is aan de factuurwaarde exclusief BTW van de bestelde goederen, tenzij de niet tijdige levering niet aan ons kan worden toegerekend.

4.5 Indien de wederpartij weigert, door haar bestelde en/of conform haar specifieke wensen bestelde en/of geproduceerde goederen af te nemen, is de wederpartij gehouden een schadevergoeding aan ons te voldoen ter hoogte van 30% van de netto factuurwaarde van  de goederen. Indien er sprake is van op klantspecificatie vervaardigde goederen brengen wij bij het niet afnemen van de goederen 100% van de overeengekomen prijs inrekening bij de wederpartij, eventueel verhoogd met niet geplande opslag- en overslagkosten.

 1. TRANSPORT & RISICO

 

5.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goede koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.

 

5.2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer zijdens de vervoerder op de vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschades voor rekening en risico van de afzender zijn.

 1. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (overmacht)

 

6.1 Onder niet  toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt  in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, politieke problemen die tot aanvoerstagnatie leiden alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet(meer) kunnen nakomen.

 

6.2 Bij overmacht hebben wij het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht situatie te verlengen of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, buitengerechtelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat wij jegens de wederpartij gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder verplichting tot voldoening van enige schadevergoeding aan de andere partij.

 

6.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het geen in dit artikel is bepaald.

 

7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij of derden te lijden (gevolg)schade, van welke aard en omvang ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

 

7.3 Wij zijn niet aansprakelijkheid voor (gevolg) schade van welke aard of omvang dan ook, ontstaan ten gevolge van een onjuiste opslag, verwerking, (onoordeelkundig) gebruik of toepassing van de afgeleverde zaken. Evenmin zijn wij aansprakelijk indien de wederpartij niet heeft voldaan aan voorschriften.

 

7.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder steeds beperkt voor schade die in omvang het bedrag  van onze tegenprestatie te boven gaat, tot welk bedrag wij onze aansprakelijkheid beperken. Bovendien is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor wij ons met betrekking daartoe hebben verzekerd.

 

7.5 Technische adviezen en inlichtingen verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van producten aan de wederpartij worden naar beste weten en inspanning, alsmede naar de huidige stand der techniek vrijblijvend, zonder resultaatsverplichting en zonder enige aansprakelijkheid door ons verstrekt.

 

7.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door ons gemaakte materiaalspecificaties.

 1. RECLAMES

 

8.1 Reclames betreffende de kwaliteit van het geleverde, dienen binnen acht dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, met inachtneming van artikel 7.2 en 7.3 van de algemene

voorwaarden.

 

8.2 Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) dienen onmiddellijk nadat de wederpartij ze heeft ontdekt, doch uiterlijk twee maanden na aflevering van de zaken, bij ons schriftelijk worden gemeld onder nauwkeurige opgave van het verborgen gebrek.

 

8.3 Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan behoeven reclames niet meer door ons in behandeling te worden genomen. Indien de geleverde zaken zijn verwerkt c.q. gebruikt dan wordt de wederpartij geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben aanvaard en kunnen reclames niet worden ingediend.

 

8.4 Indien de reclames gegrond wordt bevonden, dan zijn wij verplicht, zulks ter onzer keuze, tot: herstel van de afgeleverde zaken of: vervanging van de afgeleverde zaken of: verlenen vaneen prijskorting of: restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde

zaken.

 

8.5 Het indienen van een reclames ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons en kan nimmer leiden tot het opschorten van betalingsverplichtingen door de wederpartij.

 

8.6 Bij verkoop en levering behouden wij ons afwijkingen in de kleurnuance, alsmede inde kwaliteiten voor, voor zover deze voortvloeien uit een ongelijke uitval der grondstoffen en de bruikbaarheid der hieruit vervaardigde goederen niet belangrijk nadelig beïnvloeden.

 1. (VERLENGD) EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

9.1 Wij behouden ons de eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, geleverd door ons, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

 

9.2 Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijven wij onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door ons geleverde en nog steeds bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de wederpartij.

 

9.3 Zolang wij nog enige vordering op de wederpartij hebben openstaan, is het de wederpartij niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij wij daaraan voorafgaande onze schriftelijke toestemming hebben gegeven.

 

9.4 In geval van doorverkoop door de wederpartij van(nog) niet geheel betaalde goederen is de wederpartij verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van ons, al haar rechten te dien zake jegens die derde aan ons over te dragen ofte verpanden, zulks naar rato van  hetgeen wij als dan van de wederpartij te vorderen hebben. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor als dan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de wederpartij jegens ons in gebreke is met tijdige voldoening van haar betalingsverplichtingen jegens ons, zijn wij bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van ons opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelden derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk op eisbare boete van 10% van de openstaande vordering van ons op de wederpartij, met een minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de wederpartij in gebreke is  met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt.

 1. ONTBINDING

 

11.1 Wij zijn bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring indien: • niet (volledige)nakoming van de wederpartij van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst; • de wederpartij zelf haar faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement verkeert, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend; • er ten laste van de wederpartij executoriaal beslag wordt gelegd.

 

11.2 Indien wij de overeenkomst buitengerechtelijk hebben ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 1. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

 

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op door ons in de uit oefening van ons bedrijf uitgebrachte adviezen, bij de aanbieding verstrekte gegevens informatie, modellen, rapportages en andere documenten zijn en blijven ons eigendom.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

 

13.2 Ter zake van de uitleg van internationale handelstermen zijnde ‘Incoterms’, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is (ver)bindend.

bottom of page